ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 [2011-08-31]


วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  แห่งที่  2

ปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2554

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หมายเหตุ
     พฤษภาคม    
12 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่  และประชุมผู้ปกครอง  
23 - 27 รับสมัครนักเรียนนักศึกษา  ขอรับทุนการศึกษา  
  ประจำปีการศึกษา   2554  
     
มิถุนายน    
3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนนักศึกษา  รับทุน  
  การศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2554  
9 มอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2554  
13 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา  ที่ได้รับทุนการศึกษา  
  ประจำปีการศึกษา  2554  
     
กรกฏาคม - ตุลาคม    
1 - 31 ดำเนินการ  เรื่องโควต้าศึกษาระดับ  ปวส.  ปวท  และ  
  ปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2555  
     
กันยายน    
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน  งานแนะแนว  ประจำภาคเรียน  
  ที่  1 / 2554  
                                                   

พฤษภาคม - ตุลาคม 

   
1 - 31 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2554  
  และรายงานให้วิทยาลัยฯทราบ  
     

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-287149 โทรสาร 077-274436 ? 2011 www.stc2.ac.th ลิขสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์